Isamaaline Tartu Kodanik – Valimisliit valimisprogramm

Isamaaline Tartu Kodanik – Valimisliit valimisprogramm

MAAILMAVAADE

Eesti keele säilimine, kultuuri edenemine ning rahvuslik-konservatiivne maailmavaade.

Kodanikukesksus igal juhtimistasandil.

Usaldusel ning koostööl põhinev ühiskond.

VALITSEMISE PÕHIMÕTTED

Toetame omavalitsuste liidu aktiivseid läbirääkimisi keskvalitsusega, et taastada omavalitsustele laekuv üksikisiku tulumaksu osa 2014. a. vähemalt 12,13%ni (Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni ettepanek). Tartu linna omavalitsus vajab kohaliku elu edendamiseks reaalset tulu- ja maksubaasi.

Linna juhtimisel kaasame kodanikke aktiivselt aruteludesse ja otsustusprotsessidesse, et tugevdada linlaste otsest panust linna arengusse ja suurendada kodanikualgatust. Selleks korraldame linnajagudes üks kord aastas kodanike arutelusid.

Tähtsustame oma tegevuste kaudu tartlaste majanduslikku ja sotsiaalset toimetulekut, füüsilist tervist, vaimset arengut ja hariduslikku edenemist igas vanuses.

Loome valimisliidu juurde mõttekoja, mis jätkab tööd ka pärast valimisi ning mille ülesanne on regulaarsete ümarlaudade korraldamine kultuuri, majanduse, turismi jms teemadel.

Hoiame Tartus rohelist ja loodussõbralikku elukeskkonda.

MAJANDUS JA ETTEVÕTLUS

Aitame kaasa kõrgtehnoloogiliste ettevõtete arengule ja uute töökohtade tekkimisele Tartus.

Loome Tartu koolidele võimaluse kasutada 3-D printereid, mis arendavad noorte tehnilist taipu ja loovat mõtlemist. See aitab õpilastel paremini valmistuda tulevikuks, kus oluline osa on väikesemastaabilisel tootmisel.

Tugevdame linna, ülikoolide ja ettevõtjate vahelist koostööd.

Korraldame üliõpilasettevõtluse ideekonkursi tartlaste elukvaliteeti parandavate avalike teenuste ja lahenduste väljatöötamiseks ning elluviimiseks. Kasutame tudengite, teadlaste ja iduettevõtete potentsiaali linna arenguks.

Käivitame linna ja Tartu Ülikooli koostöös analüüsiplatvormi, mille raames tellib linn sotsiaalmajandusliku olukorra analüüse ja linna majanduslike projektide tasuvusanalüüse valdkonna spetsialistidelt (näiteks jäätmemajandus, energeetika jms).

Suurendame ettevõtjate ja Tartu Kutsehariduskeskuse vahelist koostööd, et viia täiendõppe vastavusse tööjõuturu vajadustega.

Muudame Tartu rahvusvahelisemaks, selleks tihendame koostööd sõprus- ja partnerlinnadega. Teeme senisest aktiivsemalt piiriülest koostööd Pihkva oblasti ja Lätiga.

Alustame teavitustööd Läänemeremaade ettevõtjate seas (tööstusharude liidud, kaubanduskojad jt). Tutvustame Tartut kui suurepärast investeerimis- ja ettevõtluskeskkonda. Meelitame Tartusse rohkem välisinvesteeringuid, et tekiks uusi töökohti.

Otsime võimalusi koostööks riigiga ja lennufirmadega, et tihendada lennuliiklust (turismi tšarterlende) Tartu lennuväljal ning tagada Lõuna-Eesti linnade parem transpordiühendus Tartu lennujaamaga.

Elavdame väikeettevõtluse arengut soosivate hoiu-laenuühistute tegevust, eesmärgiga suurendada tartlaste tööhõivet ja tõsta Tartu majanduslikku heaolu.

Määratleme koostöös ettevõtjatega Tartu tööstusparkide arenguvajadused.

ELUKESKKOND

Viime Tartu linna tänavavalgustuse üle tunduvalt säästlikumale LED valgustusele.

Toetame Tartu uue kunstihoone, noortekeskuse ja linna raamatukogu rajamist Tartu kesklinna, Poe tänava krundile.

ÜhendameTartu Ülikooli Ravila kvartali, Maaülikooli kampuse ning kesklinna piirkonna mugavate jalgrattateedega. Ehitame lõpuni seni pooleliolevad jalgrattateed ja rajame Tartu kesklinna ning koolide juurde jalgrattahoidlad.

Säilitame Tartus traditsioonilise turu ning toome turu kord kuus Raekoja platsile.

Pöörame senisest suuremat tähelepanu kõnniteede korrastamisele, et tagada jalakäijatele ohutum liikumine.

Tagame kruusakattega tänavatele (kogupikkusega 35 km) 2018. aastaks tolmuvaba katte.

Seisame selle eest, et linn korraldaks talvekuudel kõnniteede libedustõrjet.

Leevendame annelinlaste parkimisprobleeme, rajades Annelinna tasuta parklaid.

Otsime võimalusi jõelaevanduse edendamiseks ja Emajõe kallaste aktiivsemaks kasutamiseks. Loome linna poolt paremad tingimused, et taastuks Tartu-Pihkva laevaühendus.

Arendame mugavamat ja kiiremat bussiühendust otse linnaosade vahel. Kaalume võimalust varustada kõik Tartu bussiootepaviljonid elektrooniliste LED-infotabloodega, mis teavitavad järgmise bussi saabumiseni jäävat aega (hetkel on neid planeeritud vaid kesklinna).

Rajame kesklinna bussiterminali, kus bussiga liikujad saaks mugavalt ümber istuda.

ENERGEETIKA

Informeerime inimesi, kuidas tõsta majade energiasäästlikkust. Selleks kaasame erasektori partnereid, öko-kogukondi, riikliku Keskkonna Investeeringute Keskuse jpt.

Analüüsime ja loome võimalusi Tartus tarbitava sooja-, elektrienergia ning biokütuse tootmiseks Tartumaa piirkonnas leiduvatest taastuvenergia allikatest (biomass, puiduhake, turvas). Soovitame võimalusel kasutada maakütet ja päikeseenergiat.

SOTSIAALTEENUSED JA TERVISHOID

Koostame koostöös vabasektori organisatsioonide ja riigiga Tartus pakutavate sotsiaalteenuste uuendamise tegevuskava, mis kaardistaks olulisemad probleemid ja mitmekesistaks tartlastele tervise- ja sotsiaalprobleemide lahendamise võimalusi.

Kindlustame õnnetusse sattunud (tulekahju jms) peredele linna poolt ajutise eluruumi ning pakume juriidilist ja finantsalast tasuta nõustamist (näiteks suhtlemisel kindlustusega jms).

Rajame Tartusse uue munitsipaalpansionaadi ning otsime võimalusi noortekeskuste ja vanemaealiste ühistegevuste arendamiseks päevakeskustes.

Loome Tartus juurde munitsipaal-elamispindasid, et leevandada noorte perede eluruumi probleeme.

Alustame läbirääkimisi riigiasutustega, et tuua passilaua-, maksuameti-, penisoni-, veevärgi- ja maksuameti vastuvõtulauad kesklinna.

HARIDUS JA TEADUS

2013. a. seisuga on Tartus hinnanguliselt puudu 700 lasteaiakohta. Laiendame olemasolevaid lasteaedasid juurdeehituste abil. Võimalusel renoveerime ning kohandame seni räämas seisvaid hooned lasteaedadeks ning suurendame toetust eralastehoiule.

Võrdsustame lasteaiaõpetajate palga üldhariduskooli nooremõpetaja palgaga ja otsime võimalusi erivajadustega laste eest hoolitsejate töötasu suurendamiseks.

Tagame, et vaatamata rahanduslikule survele kaitseme põhikoolis õpilasi ja õpetajaid liiga suurte „mammutklasside“ eest. Selleks hoiame Tartus klassitäituvusnormi 24 (erandina 26) õpilase tasemel (uus riiklik üldhariduskorraldus paneb senisest suurema koormuse ja vastutuse omavalitsustele).

Tartu koolivõrgu taristu probleemiks on jätkuvalt liiga palju renoveerimata koolihooneid, eriti põhikoole. Otsime riigiga läbirääkides võimalusi haridussüsteemi investeerimisvajaduse katmiseks mis on 2013. a. seisuga 30 miljonit eurot (seejuures lasteaedadel ca 11 miljonit eurot).

Rajame Tartusse lasteaia hariduslike erivajadustega lastele.

Leiame, et põhikoolis õppiv laps peab saama kodu lähedal õppida, sestap rajame Tartu kesklinna uue põhikoolihoone (juba tegutseva kooli laiendusena).

Kaalume võimalusi viia koolitoiduhangetesse sisse nõue kasutada võimalikult palju Tartumaal kasvatatud toiduaineid ning toetame tervisliku toitumise programme koolides ja lasteaedades.

Tagame igale kolmandale lapsele peres tasuta koha lasteaias ning tasuta koolitoidu.

Suurendame põhikooliealiste laste arvu tõusust lähtuvalt laste hoolekandeteenuste mahtu.

Loome Tartu koolide juurde piirkonna kogukondliku huvitegevuse keskused.

Koostöös Tartu kõrghariduskoolidega algatame ühiselamufondi, et aidata Tartusse elama tulnud tudengeid majutuse leidmisel.

Loome tingimusi paremaks koostööks Tartu teadusasutuste ja ettevõtete vahel.

Suurendame koolides liiklusteooria õpet, et vähendada jalgratturite tekitatud liiklusohtlikke olukordi.

KULTUUR

Jäädvustame Tartu rahu sõlmimise paiga senisest veelgi väärikamalt.

Algatame Tartu kultuurielu ühtseks koordineerimiseks ja sündmuste kooskõlastamiseks terviklikult toimiva üksuse.

Suurendame kultuuriprojektide toetusi linna tegevuskuludest 1,2%-ni (2013. a. 1%)

Kaasame kohaliku kultuuripoliitika tegemisse kõiki huvigruppe; kutsume kokku Tartu kultuuri- ja kunstide foorumi, et arutada Tartu kultuurielu võtmeküsimusi.

Toetame kultuurialast klubilist tegevust. Käivitame kultuurielu elavdamise programmi (toetame selle raames luuleõhtuid, näitusi, kontserte jne).

Kaasame tudengeid ja loome neile võimalusi aktiivselt panustada Tartu kultuuriellu, alustades selleks aktiivselt koostööd Tartu linna ja Tartu Ülikoolile kuulva Sõbra maja vahel.

Toetame Maarja kiriku taastamist 2018. aastaks.

TERVISESPORT

Eraldame osa noortespordi rahast otse koolidele, et koolid saaksid ise palgata treenereid ja avada sektsioonid, kus lapsed saaks avastada neile sobivad spordialad.

Tõstame meeskonnassportlaste pearaha Eestis oma ala 5 parema hulgas olijatele kahekordseks.

Võimaldame võistlustel Tartu linna esindavatele sportlastele üks kord nädalas tasuta ujulat ja jõusaali.

Tagame koos spordistipendiumiga sportlastele ka haigekassa kindlustuse.

Moodustame Tartus ühe tervikliku spordinõukogu.

Otsime võimalusi Tartusse jäähoki – ja iluuisutamishalli rajamiseks.

Loome sporditreenerite tasustamiseks tänapäevase palgasüsteemi.

Seame eesmärgiks, et igal linnaosal oleks kaasaegne mänguväljak koos ministaadioniga.

Tagame kergliiklusteede regulaarse puhastamise (harjadega), et oleks tagatud turvaline suusa- ja rulluisuspordi harrastamine.

MISSIOON

Saavutada usaldus ja koostöö Tartu kodanike ning linnavalitsuse vahel.

VISIOON

Tartu on eestluse vaimne pealinn ja rahvusvaheliselt tunnustatud teaduslinn, kus loovus ja avatud mõtlemine toetavad haritust, uuendusmeelsust ja ettevõtlikkust.

Tartu on linn, kus hinnatakse rahvuskultuuri ajaloolist järjepidevust ja isamaalist kasvatust.

Tartu on turvaline, säästvalt arenev ja rahvusvahelisel tasandil aktiivset koostööd tegev euroopalik linn, atraktiivne ja turvaline reisisiht ning Eesti arengut edendav keskus.