Vaba Tallinna Kodanik

Vaba Tallinna Kodanik

Valimisliidu Vaba Tallinna Kodanik lähtekohad 2013. aasta volikogu valimisteks

Valimisliit Vaba Tallinna Kodanik (edaspidi VTK) on laiapõhjaline valimisliit, mis koondab endas erinevaid kodanikuühendusi ja vabasid kodanikke osalemaks kohalike omavalitsuste valimistel Tallinnas.

VTK on selge alternatiiv erakondadele:

  • rõhutame kodanikukeskset lähenemist ja eelkõige just kohalike küsimuste lahendamise olulisust, kaasates linna kogukondi ja inimesi;
  • soovime linnajuhtimise depolitiseerimist;
  • tahame anda enam õigusi linnaosadele ning tõsta nende halduskogude pädevust ja linnavolikogu rolli poliitika kujundamisel.

VTK valimisprogrammi kolm vaala on:

  1. Tallinn vajab avatumat, kaasavamat ja kodanikulähedasemat juhtimist.Võim on liiga tsentraliseeritud ja otsustamine inimestest kaugele viidud. Soovime anda senisest enam õigusi linnaosadele. Kodanike ja kodanikuühenduste kaasamine otsustusprotsessi peab olema sisuline.
  2. Tallinn vajab avatumat ja kaasaegsemat linnaplaneerimist.Üldplaneeringud peavad vaatama tulevikku, arvestama rahvastiku liikumisega ning tagama avalike teenuste kättesaadavuse (sh lasteaiad, koolid, mugav ja kiire ühistransport). Tallinn peab olema puhtam, rohelisem ja keskkonnasõbralikum linn. Planeeringumenetlus olgu avalik, avatud ja kaasav. Linn ja kohalik kogukond peavad tegema koostööd planeeringumenetluse kõige varasematest etappidest alates.
  3. Tallinn peab olema parem elupaik lastega peredele.Praegu on puudu lasteaiakohtadest, lasteaiad on kehvas seisus ning üle poole lasteaiaõpetajatest ei saa täiskoormusega töötada. Koolivõrk on ebaühtlane ning vajab korrastamist. Huviharidus vajab suuremat tähelepanu. Lastega seotud valdkonnad peavad olema linnaeelarve koostamisel prioriteediks.

VTK eesmärgid on:

  • Koguda valimistel vähemalt 10% valijate häältest, pääseda Tallinna volikokku ja saada esindatus vähemalt neljas linnaosa halduskogus.
  • Algatada ja toetada protsesse, mis muudavad Tallinna juhtimise avatuks, vastutustundlikuks, usaldusväärseks ning elanikkonnast hoolivaks.

VTK lähtub oma tegevuses järgmistest väärtustest: usaldusväärsus, hoolivus, ausus, avatus ja kaasamine.

Valimisliit Vaba Tallinna Kodanik seisab Tallinna parema käekäigu eest, et kujundada pealinnast kaasaegne ja atraktiivne elukeskkond, üheskoos!

Soovid lisateavet? e-posti aadress: vtk@vabakoda.ee (VKT kodulehekülg facebookis).