Valimisliidu Kodukoht Konguta programm 2009. aasta oktoobris toimuvateks valimisteks ja lubatuste täitmine 2013

Valimisliidu Kodukoht Konguta programm 2009. aasta oktoobris toimuvateks valimisteks ja lubatuste täitmine 2013

 

Mida lubasime

Mis lubadustest sai

Valitsemiskulud miinimumi!

Hoiame juba 2010. aastal valitsemiskulusid kokku ca 650 000 krooni.

Aastaks 2011. hoiti valitsemiskulusid kokku ca 1 000 000 krooni aastas.

Koondasime 2009. aastal abivallavanema ametikoha ning 2010. aastal ka konsultandi ametikoha. Poolele koormusele viisime maanõuniku. Kaotasime staažitasud ja sõiduhüvitised ning vähendasime volikogu esimehe tasu kaks korda. Kokkuhoid aastas Konguta vallale toonases vääringus 1 000 000 krooni, täna ca 65 000 eurot aastas.

Aktiivne ja konstruktiivne suhtlemine valla ettevõtjatega!

Loome  juba 2010. aastal head suhted valla ettevõtjatega, et koos ühiselt Konguta arendamisega edasi minna nii, et mõlemad pooled on rahul ja noored saavad teenida suvel lisaraha.

Valla ettevõtjatega alustati suhtlemist!

Suhtlemine ettevõtjatega- ettevõtjatega on peetud ümarlaud ja kuulatud ära nii mured kui rõõmud. Valla kodulehel on ka ettevõtjate andmetega erileht.

Kolmanda sektori toetamine tagasi!

Toome külaelu taas au sisse ja toetame kohalikku initsiatiivi vähemalt 30 000 krooniga             juba 2010. aastal ja aitame sellega tuua valda ca 300 000 krooni lisaraha. Korteriühistute abistamisel muudame valla üldilme ja elamistingimused paremaks.

Kolmanda sektori toetused tulid 2010. aastaks tagasi!

Taastasime kolmanda sektori toetused 2010. aastaks. Juba 2010. aasta eelarves oli taas  MTÜ-de toetamiseks 40 000 krooni.

Toome erateede rekunstrueerimistoetuse tagasi!

Toetame Konguta valla elanike teede ehitust ja renoveerimist aastas vähemalt 100 000  krooniga. Muudame nii ühiselt teed sõidetavamaks.

Erateede toetus tuli 2011. aastaks tagasi!

2011. aastaks taastasime mitu aastat tagasi kaotatud erateede rekonstrueerimistoetuse, milleks 2011. aasta eelarves oli taas ettenähtud  ca 6 000 EUR-i. See aitas majaomanikel oma teeotsi parendada üheskoos valla abiga.

Muudame Konguta turvalisemaks ja heakorrastatuks!

Muudame liiklemise Konguta vallas turvalisemaks ja autoomanikule odavamaks. Võtame          valla heakorra käsile. paigaldati

Annikoru asula sai mustkatte!

Konguta on heakorrastatum ja turvalisem- juba 2010 aasta eelarvesse said planeeritud rahad Annikoru heakorrastamiseks  ja teede mustkatte alla viimiseks. Keskasula peatee sai kaua oodatud kõvakatte ning lisaks plaatidest kõnniteed antud sõidutee äärde. Läbitavaks muutsime ka vana katlamaja eest mööduva lõikgu Antud teede maksumuseks oli ligikaudu miljon krooni    Konguta Rahvamaja parkla ja juurdepääsutee sai samuti mustkatte alla.  Väike-Konguta ja Metsalaane küla on saanud tänavalgustuse. Nii Annikoru, Metsalaane kui Kurelaane said vee ja kanalisatsiooni probleemidele lahendused. Hooldatud on valla talviseid teid ning pisiremonte on tehtud  mitmel teelõigul. Heakorra parandamiseks on täna vallas tööl täiskohaga heakorratöötaja.  Valgustatud said Väike-Konguta bussipeatus ja Metsalaane külas üks tänava lõik, 2010. aasta sügisel paigaldati valgustus Rahvamajast edasi Väimelateni. Väike-Konguta kurvides ohtlike olukordade tekkimise vältimiseks palusime maanteeametil antud lõigul kiirust piirata. Eraldasime raha ka toetamaks abipolitseid Konguta vallas.

Noorte, kultuuri ja sporditegevus käima!

Muudame Konguta valla vabaja veetmise võimalused mitmekesisemaks ja võimalusterohkeks.

Toetasime Konguta Segakoori rahaliselt!

Rahvamaja pidas oma juubeliüritust uhkelt ja populaarse esineja ansambel FIX ja Silvi Vraidi külaskäiguga. Konguta Segakoori toetas vald nii Viimsi pop- ja jazzfestivalil osalemisel kui ka uue, kaasaegse ja võimsama heli- ja valgustustehnika hankimise projektis, mis on kasutada täna Konguta Rahvamajal.

Toetust anti taas ka projektipõhiselt Kaitseliidu Tartu maleva Elva üksikkompaniile ning koostöö paranes tutavalt.

Tööturg, netiturg ja linnaturg toimima!

Toetame ettevõtlust  ja oma valla ettevõtlikke inimesi.

Vallas toimusid ettevõtluspäevad!

Vallas toimusid ettevõtluspäevad, mida Tartumaa ettevõtlusamet korraldas.

Kohtutud on vallas tegutsevate kultuuriseltsidega, ettevõtjatega ning külaseltsidega. Töötus oli Tartumaal Konguta vallas üks väiksemaid.

Kõikidesse küladesse info ja elu!

Toome elamisvõimalused  kaugematesse küladesse tagasi. Kaasame vallaelu kaasarääkimisele läbi volikogu komisjonide vallas elavad omala spetsialistid.

Paigaldasime igasse külasse infotahvli!

Külades on täna ühtne, iga küla nimega puidust infotahvel. Selle eesmärk on võimaldada ja kergendada infovahetust oma külas kui ka kogu vallas tervikuna. Annikorus on bussipeatus ümber korraldatud, kus lapsed ei peaks bussile minekuks üle sõidutee liikuma. Lisaks on paigaldatud uus, suurem ja maakohale sobilikum puidust bussiootepaviljon. Valmistajaks Konguta valla enda ettevõte. Komisjonide koostamisel ei lugenud vales erakonnas olek, vaid komisjonide koosseisud said mitmekesised ja erinevate piirkondade ja organisatsioonide esindajatest kokku. Allaasutuse juhte komisjonidesse hääleõigusega me ei kaasanud.

Konguta vald looduslikuks turismivallaks!

Hoiame Konguta valla looduskesksena ja vallakodanikule vastuvõetavamana. Koostöös             kohaliku elanikkonnaga toome turismiarendamisega lisaraha nii kohalikule kui  vallale.

Alustasime koostööd piirkonnas teistega!

Koostööd alustati Elva Puhkepiirkonnaga ning antud organisatsioonile maksti ka tegevuseks toetust ning Konguta vald sai täieõiguslikuks partneriks Elva Puhkepiirkonna tegevustes.

Hariduse omandamine vajab toetust!

Kergendame haridust omandavate laste vanemate rahalisi kulutusi.

Viisime sisse Konguta Kooli toetuse!

Konguta Kool oli samuti üks asutus, kus sai läbi vaadatud lisatasud ja nende otstarbed ning sealgi toimus oluline korrastus. Kooli efektiivsus on vallale väga oluline, kuna viimase osa valla eelarves on kõige mahukam. Haridus on valla olulisemaid valdkondi ja kooli säilimine oli üks esimesi prioriteete. Sellest tingitult viidi sisse lisaks esimesse klassi minejatele ka ülejäänud Konguta Kooli õpilastele ühekordne Konguta Kooli toetus. Toetus makstakse välja avalduse alusel ja kõigile Konguta Koolis käivatele lastele sügisel. Huvihariduse toetamine jäeti  samadele alustele, seda olukorras kus näiteks Elva Muusikakoolile makstavad summad on aasta aastalt tugeval kasvanud.