Kodukoht Konguta programmilised põhiseisukohad

Kodukoht Konguta programmilised põhiseisukohad

Turvalisus ja heakord. Tänavavalgustuse parendamine ja projektirahadega teelõikude ja ristide turvalisemaks muutmine.  Lamavad politseinikud Annikoru asulasse. Heakorrastada koostöös külaliikumistega suuremate asulate pargid. Naabrivalve projektide vallapoolne algatamise suunamine ning toetus. Koostöö taastamine abipolitseinike toetamise teel ning koostöö säilitamine Kaitseliidu Elva üksikkompaniiga.

Koostöö ümberkaudsete valdade ja linnadega. Konguta valla eesmärk peab olema hea läbisaamine piirkonna teiste omavalitsustega, nendega julge ning kindlate teadmistega ühise laua taga istumine ja lahenduste koos planeerimine. Maapiirkonnas üksi parimat ei saavuta ja koostöös peitub jätkusuutlikuse võti.

Turism ja ettevõtlus. Viia harjumuspäraseks iga kvartali- või poolaastajärgne ettevõtjate infoseminar/foorum, kus vald ja ettevõtjad saavad kokku ning kuulavad üksteist. Töökohtade tekkimine valda on üks esmatähtsamaid ülesandeid. Seda selleks, et väljaränne oleks minimaalne ning uute elanike valda tulemine võimalikult atraktiivne.  Valla koduleht elanikule ja ettevõtjale informatiivsemaks ja kasulikumaks! Kentsi paisjärve baasil tuleks luua valla osalusel mittetulundusühistu, mille tööülesandeks saaks olema paisjärve edasiarendus strateegiliselt ja planeeritult väiksemate sammude kaupa. MTÜ-del on võimalus kaasata finantseerimiseks erinevaid projektirahasid ning eraettevõtjaid.

Kultuur, sport ja vaba aeg. Rahvamaja toimimine tuleks äratada varjusurmast ja selleks vajab rahvamaja juhtimine värsket verd ning hingamist. Korraldada rohkem kooliealistele põhikooli õpilastele spordivõistlusi, ajaveetmisvõimalusi, et noori juba varakult spordiga tegelema meelitada ning harjutada. Toetada väliseid võrkpalliplatside tekkeid  küladesse vallapoolselt.

Areng, planeerimine ning juhtimine. Konguta valla arengukava ja teetähised tuleb viia vastavusse reaalsusega. Valda tuleb juhtida ja planeerida kaugemale kui üks eelarveaasta. Ühiselt ettevõtjate, kodaniku aktiivi ja külaseltsidega parendada arengukava selliseks, et valda elama või ettevõtlust looma soovijal oleks selge ülevaade valla tulevikusihtidest. Rohkem inimlikkust! Hoida valitsemiskulud minimaalsed, et rohkem vahendeid jääks valla arendamiseks. Palgasüsteemid tuleb hoida läbipaistvad, ühiselt arusaadavad ning inimlikud. Ilma iganenud preemiate laustoteerimiseta. Parimaid tuleb tunnustada, kuid selleks tuleb parimaks saada ja pakkuda vallale rohkem kui ametijuhendis kirjas.

Haridus ja sotsiaal. Edasiarendada Konguta Kooli ja lasteaia jätkusuutlikku majandamist. Kooli tegevus tuleb viia efektiivseks, mis tagaks finantsilise võimekuse vallal kooli pidada. Kooli olemasolu on väga oluline ning sellest tulenevalt tuleb kriitliselt üle vaadata kõik koolile tehtavad kulutused. Vallapoolne abikäsi raskustes peredele ja toimetulekuvõimalused neid vajavatele elanikele on vaja säilitada. Valla sotsiaalmaja personali tööd tuleks rahaliselt enim motiveerida, kuid samaaegselt tuleks vaadata ka maja enda efektiivsust selle säilimise nimel.

VÄIKESTEST ASJADEST SAAVAD SUURED ASJAD!