Meie väärtused

MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik asutati 4.augustil 2011. Ühing koondab kodanikke, kellel puudub varasem kogemus osaleda vahetult poliitikas, v.a. valimistel käimise kogemus, kui ka neid, kellel on pikem poliitikas osalemise kogemus. Need kaks kogemust annavad võimaluse osaleda poliitikate loomes ja elluviimises vahetult, erakondlikest piiridest väljaspool.

Oma tegevuses lähtume Vaba Kodaniku Manifestist ja teistest ühingu aluspõhimõtetest (tutvu lähemalt www.vabakoda.ee). MTÜ eesmärkideks on kodanike vabatahtliku tegevuse propageerimine. Ühingu töömeetodiks on arutelud, seminarid, koolitused. Headest ideedest sünnivad õiged tegevused.

Kui Sinu põhimõtted ühtivad meie mõtetega ning soovid ühingus kaasa lüüa, on Sul võimalus meiega liituda (tutvu liikmeksastumise infoga).


VABA KODANIKU MANIFEST

Eesti on palju saavutanud, kuid nüüd on areng asendumas paigalseisuga. Maailm muutub ja kui tahame, et Eesti oleks muutuste algataja ja eestvedaja, tuleb leida edasise tegutsemise teid avara ja ausa mõttevahetuse kaudu. Selleks vajame ühiskonda, mis hoolib igast oma liikmest. Selleks vajame riiki, kus vaim ja võim ei vastandu.

Meile teeb muret, et poliitika sisu üle otsustab üha enam raha ja pikaajalist vaadet on hakanud asendama lihtsad lubadused ja populistlikud kingitused huvirühmadele.

Meile teeb muret, et Eesti ei arene ühtlaselt, omavalitsused on nõrgad ning riigil puudub huvi ellu viia haldusreform.

Meile teeb muret, et ühiskond killustub väikesteks võimuvertikaalideks, kes hindavad kildkondlikku lojaalsust kõrgemalt kui pühendumust ega talu vähimatki kriitikat.

Eesti edu alus on usaldusväärsus, avatus, ausus ja kodaniku kaasamine. Kui väärtuste asemel hakkavad otsuseid dikteerima kitsarinnalised huvid, murenevad meie senised saavutused. Võrdsed võimalused ja vaba konkurents moonduvad, kindlustunne väheneb, noored lahkuvad.

Meie ideaal on hoida Eesti puhta ja rahumeelse koduna. Meie ideaal on säästlik, haritud kodanike ja hea elukeskkonnaga riik, mis pakub maailmale kõrge lisandväärtusega tooteid ja teenuseid. Meie vastutus on ausalt ja ilma võltsi korrektsuseta kirjeldada ühiskonnas valitsevaid ohtusid.

Põhiseaduslik kokkulepe eesti keele ja kultuuri säilitamiseks ja kaitsmiseks peab olema ülimuslik meie kõigis tegevustes, ka riigi ja kodaniku igapäevastes otsustes.

Avatuse taastamine algab erakondadest. Asjatundjate ignoreerimine, omavalitsuste ja ametnike parteistamine ja riiklike vahendite kasutamine erakonnatöös on suletuse märgid.

Eesti vajab uut algatust avatud aruteludeks ja tulevikusihtide seadmiseks. Vaba Isamaaline Kodanik soovib erakonnad ja teised kinnikasvanud struktuurid tardumusest lahti raputada, sest ainult nii on võimalik valmistada Eesti ette tõeliselt suurteks ülesanneteks.

Suuri eesmärke saavutatakse ühiskonnas, kus hinnatakse kõrgelt väärikust ja konservatiivseid väärtusi: vabadust, avatust, rahvuslust, vastutustunnet, hoolivust ja usaldust.

Vaba kodanik on kõrgeima riigivõimu kandja.

Meil tuleb oma saatust ise määrata ja juhtida!